Home / Вести / Барања на група трговци од Битола

Барања на група трговци од Битола


До сите релевантни институции во Република Северна Македонија
Почитувани,
Имајќи ја во предвид новонастанатата ситуација и препораките на Министерството за Здравство, со цел заштита на граѓаните, наша обврска е да ве известиме дека се соочуваме со сериозни проблеми во поглед на нашата ликвидност. Имено, во предходниот период сите ние се обезбедивме со роба, неопходна за престојната пролетна сезона, заради престанок со работа сето тоа ќе оди во расход. Намалената ликвидност и тешката финансиска состојба со која се соочуваме ќе не принуди најпрво да ги отпуштиме вработените, потоа да ги раскинеме договорите за закуп, а потоа и целосно да ги затвориме нашите фирми. Тоа, гледано на подолг рок не би било во наш прилог, а секако не е ни државен интерес. Со оглед на тоа што и ние придонесуваме во државната каса, најпрво со тоа што не сме на нејзин терет, а потоа затоа што редовно си ги плаќаме сите режиски трошоци и обврски кон државата, сметаме дека треба да бидеме опфатени со мерките за помош на фирмите и дејностите погодени од кризата.
Едногласно апелираме до сите надлежни институции на Република Северна Македонија, под најхитно да се земат во предвид нашите барања:

  • Целосно покривање на трошоците по основ плати и придонеси за сите вработени се до решавање на кризната состојба, за месец март да се обезбеди 50% од пропишаната минимална плата – Замрзнување или одложување на сите наши обврски кон државата (по основ ДДВ и други даноци) – Ослободување од плаќање на наемнина за користење на деловен простор кој е во државна сопственост или дирекно дејствување кон сопствениците на деловни објекти за ослободување од плаќање на наемнина до решавање на кризната состојба и ослободување од закупнина во износ од 50% за месец март – одложување на ратите по основ кредити или лизинг на рок не пократок од 6 месеци – обезбедување на кредитни линии со поволни или безкаматни стапки за сите фирми од секторот трговија
    Во надеж дека нема да се соочиме со бран отпуштања од затворање на работни места, што би предизвикало дополнителен товар на државата преку мерката за материјално обештетување на вработените, очекуваме да биде погоре наведеното земено во предвид и соодветно реагирано по истото, во најкус можен рок, но не подолг од 31.03.2020год.
    Со почит,
    Група на Трговци од Битола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*