Home / Uncategorized / Метлата на Заев ја заобиколи Битола

Метлата на Заев ја заобиколи Битола

1. Листа за разрешувања во надлежност на Владата на РСМ: 

 • Агенција за катастар на недвижности – член на УО, Ивица Михајлоски
 • Друштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес – член на НО, Меџат Муртезани
 • ЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски – Ростуше – член на УО, Дoста Тортевска
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на НО, Живка Иванова
 • Фонд за иновации и технолошки развој член на УО, Дафина Гешоска
 • ЈЗУ Здравствен дом Вевчани – член на УО, Виолета Баткоска
 • ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар – член на УО, Зоран Котевски
 • ЈЗУ Општа болница Велес – член на УО, Филип Зафиров
 • ЈЗУ Општа болница Охрид – член на УО, Катерина Лазороска Јанческа
 • Агенција за катастар на недвижности – член на УО, Берат Бајрами
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ – член на УО, Верда Фазлиова
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – независен член на одбор на директори, Садудин Ибраими
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – член на УО, Валдет Велиу
 • ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија – член на УО, Авни Елези
 • ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје – член на УО, Ајсел Илјази
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на УО, Атула Ибраими
 • ЈП за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ Скопје – член на УО, Мегди Ајдари
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица – член на УО, Ристо Ангелов
 • ЈП за водостопанство Лисиче Велес – член на УО, Илија Патриков
 • ЈП Службен весник на РСМ – член на НО, Јане Стојанов
 • ЈЗУ Здравствен дом Струмица – член на УО, Никола Тауков
 • ЈЗУ Општа болница Струмица – член на УО, Живорад Ќурчиев
 • ЈУ за деца детско одморалиште Илинден – Гостивар – член на УО, Хасип Беќири
 • ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар – член на НО, Шевал Нухиу
 • Национална комисија за учебници – член, Исак Алили 
 • ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните установи универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје – член на УО, Алмир Мухареми
 • Претседател на совет на институт за акредитација на РСМ, Сумеје Селам
 • Член на УО на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ, Нусри Нуредини
 • Акционерско друштво Водостопанство на РСМ во државна сопственост – член на НО, Зунет Јусуфи
 • ЈНУ Институт за национална историја – Скопје – член на совет, Енес Селам

2. Листа за разрешувања на членови на Управни и на Надзорни одбори, за кои Владата дава препораки: 

 • Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, „Македонија пат – Скопје“ – директор Гајур Кадриу
 • ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје – директор Злате Мехмедовиќ
 • АД МЕПСО – директор и претседател на УО, Сашо Василевски
 • АД МЕПСО – член на УО, Магдалена Чижбановска
 • АД МЕПСО – член на УО, Ненад Крстевски
 • АД МЕПСО – член на УО, Томи Божиновски 
 • ЈЗУ ГАК – економски директор Ваљон Беља
 • Агенција за лекови и медицински средства, МАЛМЕД – в.д. директор Ќахил Ибраими
 • Државен инспекторат за земјоделство – в.д. директор Благој Индов
 • Државен Архив на Република Северна Македонија – директор Кирил Петров
 • ЈЗУ УК за детски болести – Скопје, директор д-р Катерина Ставриќ
 • Развојна банка на РСМ – член на Надзорниот одбор и в.д директор, Кирил Колемишевски
 • Еурокомпозит – генерален директор Златко Граороски
 • НУ Драмски театар Скопје – директор Викторија Арангелова Петровска
 • ЈП за железничка инфраструктура Железници на РСМ – Скопје, директор Ирфан Асани
 • НУ, Завод за заштита на споменици на културата и музеј Охрид – директор Елеонора Новаковска
 • ЈУ Завод за рехабилитација „Бања Банско“ – директор Стојанка Изова
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот – директор Вулнет Адеми
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – претседател на УО и директор Драган Миновски
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – член на УО и директор за развој на инвестиции Иван Трпески 
 • Управата за безбедност и контраразузнавање директор Горан Николовски и заменик директор Ариф Асани
 • Агенција за млади и спорт -заменик директор Газменд Ристеми
 • Управа за семе и саден материјал директор Хилми Гаши
 • Управа за сигурност во железничкиот систем – в.д. директор Абдулкадир Исаки
 • Служба за просторен информативен систем директор Иљами Исејни
 • Дирекција за технолошки индустриски развојни зони – заменик директор Асип Усеини
 • Биро за јавни набавки – директор Бардул Насуфи
 • Управа за имотно правни односи Велес – директор Пандорка
 • НУ Центар за култура Марко Цепенков – Прилеп – в.д. директор Менче Караџоска
 • Царинарница Скопје -Златко Кофилоски
 • Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ – претседател Премтим Исени
 • АВРМ Велес – Трајче Бабунски
 • Геронтолошки завод 13 Ноември Скопје – директор Салија Љатиф
 • Управа за електронско здравство – в.д. директор Беким Хаљими
 • Инспекциски совет – в.д. член на совет Горан Симоновски
 • ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ – директор Шпенди Хајредин
 • Центар за социјални работи Тетово – директор Дарко Обадиќ (препорака до министер за труд и социјална политика)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*