Home / Uncategorized / Четврток седница на Советот

Четврток седница на Советот

Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола” бр.10/05) и член 56 од Деловникот на Советот на
Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.15/05), ја
                                                                  С В И К У В А М
27-та седница на Советот на Општината Битола за 27.12.2018 година
(четврток) со почеток во 10,оо часот.
Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот, со предлог на
следниот
                                                                   Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.Предлог-Буџет на Општината Битола за 2019 година.
2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2019
година.
3.Буџетски календар за 2019 година.
4.Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година.
5. Извештај за работата на Советот на Општината Битола за 2018 година.
6. Програма за работа на Советот на Општината Битола за 2019 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*